Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

VI SESJA RADY GMINY WIERZBICAPorządek obrad

1. Otwarcie sesji .
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przyjęcie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy za 2018 rok:
1) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,
2) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Zespołu Interdyscyplinarnego,
3) z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
7.Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
8.Przyjęcie Gminnego Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2019 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
10. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Wierzbica na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie :
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Wierzbica ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej.
3) likwidacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Wierzbica.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash

Transmisja z obrad Rady Gminy Wierzbica

Transmisja z obrad Rady Gminy Wierzbica