Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

AKTUALNOŚCI

 • 16.03.2018 r.
  W Biluletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbica zamieszczone zostały dokumenty dotyczące Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica.

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica
  Prognoza oddziaływania na środowisko
  Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - rysunek nr 1 - cz. A
  Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - rysunek nr 1 - cz. B
  Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - rysunek nr 1 - cz. C
  Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek nr 2 - cz. A
  Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek nr 2 - cz. B
  Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek nr 2 - cz. C

 • 14.03.2018 r.


 • 12.03.2018 r.


 • 06.03.2018 r.


 • 23.02.2018 r.


  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

  Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

 • 21.02.2018 r.

  Obwieszczenie


  Informuję, że na dzień 5 marca 2018 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 9:00.


  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wierzbica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym .
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wierzbica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  7. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r.
  8. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
  9. Przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2018 roku".
  10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
  11. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod dwutorową linię elektroenergetyczną 110 kV "Wierzbica-Kulik".
  13. Przyjęcie ramowych planów pracy stałych Komisji i Rady Gminy na 2018 rok.
  14. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zakończenie obrad.

  Przewoniczący Rady Gminy Wierzbica
  Krzysztof Wojewódzki

 • 21.02.2018 r.


  Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

  Zarządzenie Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

 • 13.02.2018 r.
  W czasie ferii zimowych Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy zaprosiła dzieci i młodzież z Wierzbicy i okolic do wspólnej zabawy. Zajęcia w ramach "Ferii z biblioteką 2018" odbyły się w dniach 5- 9 luty. W programie feryjnych spotkań przewidziano m.in. zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy integracyjne.

  Więcej...


 • 12.02.2018 r.

  WÓJT GMINY WIERZBICA
  Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 , z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXX-167/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 r.
  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2018 ROKU

  I. Rodzaj zadania :
  Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wierzbica pod nazwą :

  Zadanie nr 1
  a) Propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach. b)Współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego .
  Na realizację zadania przewidziana jest kwota 58.000 zł.

  Zadanie nr 2
  Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki.
  Na realizację zadania przewidziana jest kwota 8.000 zł.

  II. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.).
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
  3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Wierzbica, bądź dla mieszkańców gminy Wierzbica.
  4. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
  5. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
  Oferty nie spełniające wymogów określonych w powyższych przepisach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

  III. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
  2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.
  3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

  IV. Termin składania ofert :
  1. Oferty na realizację zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbica, pok. nr 16, 22-150 Wierzbica, lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Termin składania ofert: do dnia 06 marca 2018 r. do godz. 11°° w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert 2018 Zadanie nr 1" lub "Konkurs ofert 2018 Zadanie nr 2" (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 12:00.

  V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. 2. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  - możliwość realizacji zadania przez oferenta,
  - poprawna jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
  - planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  - analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zadania publiczne, biorąc pod uwagę ich rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z wydaniem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

  VI. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
  - w 2017 r. realizowano zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu :
  a) propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach
  b) współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego.
  Na realizację zadania wydatkowano kwotę 45.000 zł.
  Zadanie nr 2
  Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki.
  Na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.000 zł.

  VII. Wyniki konkursu:
  Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 09 marca 2018 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbica http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica www.ugwierzbica.pl
  Oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie.
  Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Wierzbica a Wnioskodawcą, którego oferta została wybrana do realizacji.
  Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela w Urzędzie Gminy Wierzbica, Pan Krzysztof Winiarski, pok. nr 4, tel. (082) 569-32-66, tel./fax (082) 569-32-22.

  Wierzbica, dnia 12 lutego 2018 r.
  Ogłoszenie o konkursie
  Wzór oferty 2018

 • 08.02.2018 r.


 • 07.02.2018 r.


  Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.

  Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

  ANKIETA NR 1

  ANKIETA NR 2 • 07.02.2018 r.
  3 lutego w sali Domu Kultury w Wierzbicy odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Wierzbica za rok 2017. Wśród zaproszonych gości byli obecni: mł. bryg. Wojciech Chudoba z KM PSP w Chełmie, Wójt Gminy Wierzbica, Prezes ZG ZOSP RP Andrzej Chrząstowski, Komendant Gminny ZOSP RP Adam Roman. Więcej ...

 • 31.01.2018 r.
  Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Wierzbica jest organem prowadzącym.

  Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Wierzbica jest organem prowadzącym

  Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica na rok szkolny 2018/2019

  Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

  Uchwała Nr XXII-128/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica

  Uchwała Nr XXIII-137/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica

  Uchwała Nr XXII-129/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 • 22.01.2018 r.


  Urząd Gminy Wierzbica informuje, że w dniu 16 stycznia 2018 roku w biuletynie zamówień publicznych Unii Europejskiej opublikowano ogłoszenie nr 2018-008272 dotyczące zamówienia pn.: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Wierzbica.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzbica.

  W ramach projektu zaplanowano instalację 328 szt. zestawów solarnych na indywidualnych budynkach mieszkalnych położonych w miejscowościach na terenie gminy.

  Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Wierzbica, poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej OZE. Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Gminy wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój obszaru Gminy. Realizacja projektu umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Gminy na zapewnienie ciepła użytkowego.

  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.

 • 22.01.2018 r.


 • 15.01.2018 r.
  W dniu 13 stycznia 2018 r. na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbył się XIV Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Wierzbica pod hasłem "Stop nałogom". Przybyłe na turniej drużyny przywitał Wójt Gminy Wierzbica - Andrzej Chrząstowski, następnie reguły gry przedstawił Jacek Kłos nauczyciel wychowania fizycznego w tut. szkole. W turnieju wzięło udział 8 drużyn reprezentowanych przez chłopców z rocznika 2005 i młodszych. Wiecej ...

 • 12.01.2018 r.
  Terminy wywozu nieczystości stałych i segregowanych z gospodarstw indywidualnych w Gminie Wierzbica w roku 2018. (więcej ...)

  >>> kliknij tutaj, aby sprawdzić terminy <<<


  Dla wygody mieszkańców Gminy Wierzbica, terminy wywozu odpadów komunalnych zostały również zamieszczone w kieszonkowych kalendarzykach na 2018 rok, które można pobrać w siedzibie urzędu.

 • 09.01.2018 r.
  W dniu 7 stycznia 2017 roku w budynku Urzędu Gminy Wierzbica odbyła się akcja rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Działanie organizowane było przez fundacje DKMS. Wiecej ...

 • 03.01.2018 r.
  W dniu 30 grudnia 2017 roku w Wierzbicy odbył się XI Świąteczno- Noworoczny Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Halowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbica. Już od 11 lat w okresie świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Wierzbicy rozgrywany jest turniej piłkarski. Wiecej ...

 • 03.01.2018 r.
  W świetlicy Urzędu Gminy Wierzbica wzorem lat ubiegłych, na spotkaniu opłatkowo-noworocznym złożyli sobie życzenia przedstawiciele władz samorządowych, Radni Rady Gminy Wierzbica, sołtysi, reprezentanci instytucji działających w na terenie gminy, w tym oświaty i kultury oraz przedsiębiorcy. Wiecej ...

 • Archiwum aktualności