Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

AKTUALNOŚCI

 • 07.11.2018 r.


 • 07.11.2018 r.


 • 02.11.2018 r.


 • 23.10.2018 r.
  W ramach ogłoszonego przez Fundację "ORLEN - Dar Serca" programu "Bezpieczna droga do szkoły" Gmina Wierzbica otrzymała środki na oznakowanie przejść dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych. Więcej...

 • 17.10.2018 r.


  Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
  Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
  Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
  Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
  Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl/
  Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl/ - Zakładka Usuń azbest - Przewodnik Krok po kroku.
  Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

  Regulamin dobrowolnego przystąpienia do Projektu pt. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego"
  Zgłoszenie lokalizacji
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • 15.10.2018 r.

  Ogłoszenie o naborze uczestników na szkolenia komputerowe

  Gmina Wierzbica zaprasza mieszkańców Gminy Wierzbica do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych zorganizowanych w ramach realizowanego przez Gminę Mikroprojektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wierzbica poprzez organizację szkoleń komputerowych".

  Mikroprojekt realizowany jest w ramach projektu grantowego "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo- Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

  Całkowity koszt realizacji mikroprojektu wynosi 40 151,04 zł.
  Termin realizacji mikroprojektu: od dnia 01.09.2018 do dnia 31.03.2019 r.

  Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wierzbica, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe.
  Działaniami szkoleniowymi zostaną objęte 72 osoby. Do udziału w mikroprojekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wierzbica, które ukończyły 25 rok życia i więcej.
  Ogłaszamy nabór uczestników do sześciu grup szkoleniowych, każda licząca po 12 osób. Każda z grup odbędzie szkolenie z dwóch wybranych modułów szkoleniowych. Do wyboru będą dwa moduły szkoleniowe z siedmiu obszarów tematycznych:

  1) Rodzic w Internecie- 12 godz.
  2) Mój biznes w sieci- 12 godz.
  3) Moje finanse i transakcje w sieci- 12 godz.
  4) Działam w sieciach społecznościowych _ 12 godz.
  5) Tworzę własna stronę internetową (blog)- 12 godz.
  6) Rolnik w sieci- 12 godz.
  7) Kultura w sieci- 12 godz.

  Szkolenia komputerowe odbędą się w lokalizacjach:
  1. Wiejski Dom Kultury w Olchowcu, Olchowiec 39 a, 22-150 Wierzbica
  2. Wiejski Dom Kultury w Busównie, Busówno 19, 22-150 Wierzbica
  3. Wiejski Dom Kultury w Pniównie, Pniówno 11, 22-150 Wierzbica
  4. Wiejski Dom Kultury w Chylinie, Chylin 31 a, 22-150 Wierzbica
  5. Wiejski Dom Kultury w Wierzbicy, Wierzbica 53, 22-150 Wierzbica
  6. Wiejski Dom Kultury w Syczynie, Syczyn 62, 22-150 Wierzbica

  Termin szkoleń przewidziano na miesiące: listopad, grudzień 2018 r. oraz styczeń 2019 r.

  Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w mikroprojekcie. Regulamin oraz Formularze zgłoszeniowe dla potencjalnych uczestników będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbicy oraz podczas spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach w Wiejskich Domach Kultury,

  Na spotkania informacyjne zapraszamy mieszkańców Gminy Wierzbica w terminach:


  . Wiejski Dom Kultury w Pniównie- 16.10.2018 r. - rozpoczęcie spotkania o godz. 17:30;
  . Wiejski Dom Kultury w Olchowcu- 23.10.2018 r. - godz. 17:30;
  . Wiejski Dom Kultury w Wierzbicy- 24.10.2018 r. - godz. 17:30;
  . Wiejski Dom Kultury w Syczynie- 25.10.2018 r. - godz. 17:30;
  . Wiejski Dom Kultury w Chylinie- 26.10.2018 r.- godz. 17:30;
  . Wiejski Dom Kultury w Busównie- 27.10.2018 r. - godz. 17:30.

  Termin naboru uczestników : od 15 do 30 października 2018 r.

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w mikroprojekcie
  Formularz zgłoszeniowy do mikroprojektu
 • 12.10.2018 r.
  Płytki chodnikowe i krawężniki z odzysku na sprzedaż

  Gmina Wierzbica posiada zbędne betonowe płytki chodnikowe o wymiarach 40x40 w ilości ok 800 szt. i krawężniki betonowe w ilości ok. 100 szt., pochodzące z rozbiórki, w cenie brutto 4,00 zł za jedną sztukę.

  W celu rozeznania popytu na w/w materiał, prosimy zainteresowanych o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Wierzbica Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica, celem deklaracji kupna z podaniem ilości.

  Podania określające ilość płytek do nabycia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbica. Sprzedaż będzie odbywała się na bieżąco tuż po wpłynięciu podania.

  Odbiór płytek lub krawężników będzie możliwy po dokonaniu opłaty w kasie Urzędu należnej kwoty.

  Na powyższe informację oczekujemy w terminie do 19 października 2018 r.

 • 04.10.2018 r.

  Szanowni Państwo,
  drodzy Mieszkańcy!


  Po dwudziestu latach piastowania z woli Państwa zaszczytnego Urzędu Wójta Gminy przyszedł czas oceny wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć i inwestycji zmieniających wizerunek Gminy Wierzbica. Wspólnie z samorządem gminy i mieszkańcami stworzyliśmy właściwe warunki w funkcjonowaniu szkół: budowa i modernizacja budynków oświatowych, budowa sali sportowej, obiektów sportowych, boisk, pozwala naszej młodzieży w godnych warunkach zdobywać wiedzę i umiejętności a także rozwijać sportowe zainteresowania. Podejmowane działania pozwoliły na 100 % zwodociągowanie gminy, budowę sieci kanalizacyjnej, modernizację oczyszczalni ścieków, inwestycje drogowe, przebudowę centrum Wierzbicy, poprawiły infrastrukturę, zmieniając na lepsze oblicze gminy. Przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich z przeznaczeniem na Domy Kultury w Busównie, Wierzbicy, Syczynie, Olchowcu, Pniównie i Chylinie stworzyły warunki do prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz organizacji społecznych. Podejmując decyzję o niekandydowaniu na stanowisko Wójta Gminy, pragnę tą drogą serdecznie i gorąco podziękować mieszkańcom gminy, radnym, sołtysom, Radom Sołeckim, stowarzyszeniom, Kołom Gospodyń Wiejskich, strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, emerytom, rencistom, wędkarzom z koła PZW, zawodniczkom i zawodnikom GKS Ogniwo i ULKS Suples, wszystkim osobom wspierającym mnie w realizacji zadań i podejmowanych przedsięwzięciach. Serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorom Szkół, Przedszkola oraz kierownictwu jednostek organizacyjnych gminy za wspólną realizację zadań i uchwał Rady Gminy. Dziękuję duchowieństwu wszystkich parafii naszej Gminy za wsparcie i wspólną organizację przedsięwzięć, dożynek, Złotych Godów, Dnia Seniora i szeregu innych wydarzeń w życiu społeczności lokalnej.

  Szanowni Mieszkańcy!

  Pragnę serdecznie i gorąco podziękować ludziom przyjaznym dla działań podejmowanych przez Samorząd Gminy Wierzbica, których spotykałem i z którymi współpracowałem przez 20 lat w trakcie wykonywania obowiązków Wójta Gminy. Serdecznie dziękuję władzom samorządowym województwa lubelskiego, administracji państwowej, samorządowi powiatu, kierownikom administracji specjalnej, służbom mundurowym, ze strony których otrzymywałem zawsze pomoc i wsparcie, tak niezbędne dla wytrwale realizowanego rozwoju naszej Gminy. Dziękuję koleżankom, kolegom, Prezydentom, Burmistrzom, Wójtom, którzy w mojej wieloletniej pracy dzielili się doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów samorządu, których ciągle przybywało i przybywa. Pragnę również podziękować mediom, telewizji, radiu a w szczególności przedstawicielom prasy, którzy zawsze pokazywali wydarzenia z życia Gminy, będące jednocześnie jej promocją i fotografią dokonywanych zmian.

  Szanowni Mieszkańcy!

  Na zakończenie pragnę podkreślić, że każdy z mieszkańców, że to każdy z Państwa dołożył swoją cegiełkę do rozwoju Gminy Wierzbica za co serdecznie i gorąco jeszcze raz dziękuję.

  Andrzej Chrząstowski

 • 25.09.2018 r.  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Rejon Energetyczny Chełm informuje, że informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej niezbędnych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz eksploatacyjnych zamieszczane są na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

  W celu otrzymywania tych informacji na bieżąco w postaci e-maila, należy zapisać się na newsletter o planowanych wyłączeniach. W załączeniu znajduje się instrukcja zapisywania się na newsletter o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej na stronie PGE Dystrybucja S.A.

  Zachęcamy Państwa do korzystania z informacji o wyłączeniach energii elektrycznej zamieszczanych na newsletterze. • 19.09.2018 r.  Serwisem kolektorów słonecznych zainstalowanych w ramach projektu:
  "Kolektory słoneczne - czyste środowisko w Gminie Wierzbica" zajmuje się:
  Polska Ekologia Sp. z o.o.
  ul. Piaskowa 7
  47-400 Racibórz


  Awarie można zgłaszać poprzez formularz:
  http://kolektory.ugwierzbica.pl/zglos-awarie/
  oraz telefonicznie pod nr:
  696 449 755

 • 12.09.2018 r.
  Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.
  W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.
  Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.
  Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

  Spotkania w każdej gminie w Polsce
  W związku zakończeniem prac nad program priorytetowym, resort środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze. W trzeciej dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

  Spotkanie dotyczące realizacji Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" odbędzie się również na terenie Gminy Wierzbica w dniu 2018-09-15 o godzinie 18:00 w Wiejskim Dom Kultury w Busównie, Busówno 19

  Więcej informacji: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze

  Pobierz ulotkę informacyjną: Ulotka informacyjna

  Nabór wniosków prowadzony będzie przez:

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  ul. Spokojna 7
  20-074 Lublin
  Tel. (81) 532-17-64,
  Tel. (81) 742-46-48/49
  www.wfos.lublin.pl
  sekretariat@wfos.lublin.pl

 • 06.09.2018 r.
  Rozporządzenie nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego i włodawskiego.

 • 04.09.2018 r.
  W dniu 2 września 2018 r na obiektach rekreacyjno-sportowych w Wierzbicy-Osiedle odbyły się po raz kolejny gminne uroczystości dożynkowe.
  Dożynki to wielkie święto polskiej wsi, to znak braterstwa całej wspólnoty rolniczej, której praca budzi powszechny szacunek i uznanie. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Gminne święto plonów jest wyrazem podziękowania rolnikom za ich trud, którego symbolem jest dożynkowy wieniec i bochen chleba. Symbole dostatku, obfitości i sytości. Więcej ...

 • 04.09.2018 r.

  "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wierzbica poprzez organizację szkoleń komputerowych"


  Informujemy, iż Gmina Wierzbica pozyskała dofinansowanie na realizację mikroprojektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wierzbica poprzez organizację szkoleń komputerowych". Mikroprojekt realizowany jest w ramach projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo- Wschodniej" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". Umowa o powierzenie grantu została zawarta dnia 6 sierpnia 2018 r. Całkowity koszt realizacji mikroprojektu wynosi
  40 151,04 zł. Termin realizacji mikroprojektu: od dnia 01.09.2018 do dnia 31.03.2019 r.

  Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wierzbica, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe.

  W ramach mikroprojektu zorganizowane zostaną szkolenia komputerowe dla 72 mieszkańców Gminy Wierzbica. Mikroprojekt skierowany jest do osób zamieszkałych w Gminie Wierzbica, które ukończyły 25 lat i więcej. W ramach realizacji projektu zaplanowano utworzenie 6 grup szkoleniowych liczących po 12 osób każda. Szkolenia odbędą się w 6 lokalizacjach, w Wiejskich Domach Kultury w: Olchowcu, Busównie, Chylinie, Pniównie, Syczynie i Wierzbicy.

 • 31.08.2018 r.
  W ramach projektu "Kolektory słoneczne - czyste środowisko w Gminie Wierzbica" utworzony został portal internetowy, który obrazuje funkcjonalność poszczególnych instalacji solarnych oraz promuje odnawialne źródła energii. Zapraszamy do zapoznania się z serwisem.

  Portal dostepny jest pod adresem http://kolektory.ugwierzbica.pl/


 • 24.08.2018 r.


 • 24.08.2018 r.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy zaprosiła dzieci i młodzież z Gminy Wierzbica na "Wakacje w Bibliotece". Spotkania odbyły się w terminie 3, 6- 10 sierpnia. W programie zajęć były przedstawienie teatralne, zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne, zabawa tematyczna "Piracka wyprawa- poszukiwanie skarbu" oraz wyjazd do Parku Wodnego w Chełmie. Więcej ...

 • 16.08.2018 r.


 • 01.08.2018 r.
  W niedzielę 29 lipca 2018 r. na obiektach GOSiR w Krzywdzie odbyły się XIX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS, Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze i IV Igrzyska Seniorów.
  W sportowej rywalizacji uczestniczyło ponad 1,5 tysiąca uczestników z 35 gmin i 15 powiatów.
  Tradycyjnie już od 19 lat udział w imprezie brała reprezentacja Gminy Wierzbica. Więcej ...

 • 29.06.2018 r.
  ROZPORZĄDZENIE NR 19 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego. Pełna treść rozporządzenia


 • 25.06.2018 r.

 • 25.06.2018 r.

  OGŁOSZENIE !


  Rolnicy, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Wierzbica mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 09.07.2018 r.
  Druki oświadczeń można pobrać na stronie internetowej Gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy, Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1 w godzinach od 7.30 do 15.30 pok. Nr 5
  Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności obszarowe na bieżący rok.

  Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich
  Oświadczenie uprawy

 • 21.06.2018 r. • 21.06.2018 r.


 • 20.06.2018 r.


 • 13.06.2018 r.
  W dniu 12 czerwca 2018 r. na obiektach sportowych w Wierzbicy-Osiedle odbył się XIX Powiatowy Turniej Piłki Nożnej drużyn Gimnazjalnych o Puchar Starosty Chełmskiego. W zmaganiach udział wzięły drużyny z powiatu chełmskiego rocznika 2002 i młodsi. Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn z terenu powiatu. Więcej ...

 • 13.06.2018 r.


 • 04.06.2018 r.
  W dniu 1 czerwca 2018 roku na obiektach gminnego centrum rekreacyjno-sportowego odbył się gminny dzień dziecka, zorganizowany przez Wójta Gminy Wierzbica, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella, Klub Integracji Społecznej w Wierzbicy, Zespół Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy. Więcej ...

 • 01.06.2018 r.
  Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego. Przeczytaj rozporządzenie ...

 • 25.05.2018 r.
  Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej, jako: "RODO"), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych Więcej ...

 • 25.05.2018 r.
  W czwartek 24 maja br. w "Dworze Anna" w Jakubowicach Konińskich, odbyła się gala podsumowująca konkurs "Gmina na 6". Konkurs "Gmina na 6" którego organizatorem był Kurier Lubelski miał na celu wyróżnić te gminy z województwa lubelskiego, które są szczególnie przyjazne mieszkańcom, turystom, inwestorom oraz środowisku. Spośród ponad 200 gmin z województwa lubelskiego eksperci musieli wręczyć wyróżnienia w czterech obszarach. Więcej ...

 • 25.05.2018 r.
  24 maja 2018 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Wierzbica odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwo na terenie gminy Wierzbica. Organizatorem była Komenda Miejska Policji w Chełmie oraz Urząd Gminy Wierzbica. Więcej ...

 • 21.05.2018 r.
  20 maja na boisku sportowym w m. Sawin odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w których wzięło udział 5 drużyn z gm. Wierzbica w tym 1 kobieca oraz 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze i również 1 drużyna kobieca, oraz drużyny z gm. Sawin. Więcej ...

 • 17.05.2018 r.
 • 16.05.2018 r.


 • 16.05.2018 r.


 • 16.05.2018 r.
  Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu !
  Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
  Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.
  Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
  Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
  Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony - Zakładka Krok po kroku.

 • 15.05.2018 r.


 • 27.04.2018 r.
  Szesnaście grup dziecięcych zaprezentowało się na Festiwalu Piosenki Przyrodniczej "Tobie Ziemio zaśpiewać chcę". Przegląd odbył się po raz czternasty, dnia 25 kwietnia na scenie wierzbickiego amfiteatru. Impreza zgromadziła ponad 300 osób. Głównym organizatorem imprezy było Koło Ligii Ochrony Przyrody działające przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, zaś jej współorganizatorami Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy oraz Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Wierzbicy. Celem festiwalu jest zainteresowanie dzieci aktywnym udziałem w ochronie przyrody, uwrażliwienie na jej piękno, rozwijanie postaw i zachowań proekologicznych, rozwijanie zdolności muzycznych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych i umiejętności obcowania z kulturą. Impreza uświetniła obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, który w tym roku przypadał na 22 kwietnia.
  Więcej ...

 • 13.04.2018 r.
  Poglądowy schemat instalacji solarnej realizowanej w ramach projektu realizowanego przez Gminę Wierzbica: "Kolektory słoneczne - czyste środowisko w Gminie Wierzbica"

 • 13.04.2018 r.
  Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

  Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. Z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Wójta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.
  Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
  Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2. którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej do Wójta Gminy Wierzbica dostarczając wypełnione oświadczenie.
  Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica oraz w formie papierowej w Urzędzie Gminy Wierzbica, ul. Włodawska 1.
  Wójt, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.
  Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. (Dz. U. z 20l7r., poz. 2502) w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  - bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  - z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

  Pismo Ministerstwo Środowiska
  Oświadczenie - opłata za zmniejszenie retencji terenowej

 • 09.04.2018 r.


  Urząd Gminy Wierzbica informuje, że wpłaty na kolektory słoneczne w ramach wniosku: "Kolektory słoneczne - czyste środowisko w Gminie Wierzbica" należy dokonywać na konto Gminy Wierzbica nr: 10 8187 0004 2006 0130 6826 0006 ( Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Oddział w Wierzbicy )

 • 09.04.2018 r.
  Zapraszamy na spotkanie informacyjno - doradcze. Zakres tematyczny: Integrowanie społeczności lokalnej.

  Stowarzyszenie LGD "Polesie" informuje, iż od 20.04.2018 roku rozpocznie się nabór wniosków z zakresu "Integrowanie społeczności lokalnej". Pomoc finansową będzie można otrzymać na projekty, które będą wspierać lokalną integrację społeczną, m.in. integrację z udziałem grup defaworyzowanych, organizację różnego rodzaju imprez, spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych. Pomoc na tego typu operacje będzie miała formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, wynosić będzie 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku JSFP oraz 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

  Spotkanie informacyjno - doradcze dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy z w/w zakresu odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w siedzibie biura LGD, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców. Spotkanie skierowane jest do podmiotów z obszaru gmin należących do Stowarzyszenia LGD "Polesie" planujących w najbliższym naborze wniosków ubiegać się o środki finansowe za pośrednictwem LGD w zakresie "Integrowania społeczności lokalnej". • 26.03.2018 r.


 • 20.03.2018 r.


 • 16.03.2018 r.
  W Biluletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbica zamieszczone zostały dokumenty dotyczące Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica.

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica
  Prognoza oddziaływania na środowisko
  Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - rysunek nr 1 - cz. A
  Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - rysunek nr 1 - cz. B
  Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - rysunek nr 1 - cz. C
  Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek nr 2 - cz. A
  Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek nr 2 - cz. B
  Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek nr 2 - cz. C

 • 14.03.2018 r.


 • 12.03.2018 r.


 • 06.03.2018 r.


 • 23.02.2018 r.


  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

  Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

 • 21.02.2018 r.

  Obwieszczenie


  Informuję, że na dzień 5 marca 2018 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 9:00.


  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wierzbica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym .
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wierzbica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  7. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r.
  8. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
  9. Przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2018 roku".
  10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
  11. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod dwutorową linię elektroenergetyczną 110 kV "Wierzbica-Kulik".
  13. Przyjęcie ramowych planów pracy stałych Komisji i Rady Gminy na 2018 rok.
  14. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zakończenie obrad.

  Przewoniczący Rady Gminy Wierzbica
  Krzysztof Wojewódzki

 • 21.02.2018 r.


  Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

  Zarządzenie Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

 • 13.02.2018 r.
  W czasie ferii zimowych Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy zaprosiła dzieci i młodzież z Wierzbicy i okolic do wspólnej zabawy. Zajęcia w ramach "Ferii z biblioteką 2018" odbyły się w dniach 5- 9 luty. W programie feryjnych spotkań przewidziano m.in. zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy integracyjne.

  Więcej...


 • 12.02.2018 r.

  WÓJT GMINY WIERZBICA
  Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 , z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXX-167/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 r.
  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2018 ROKU

  I. Rodzaj zadania :
  Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wierzbica pod nazwą :

  Zadanie nr 1
  a) Propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach. b)Współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego .
  Na realizację zadania przewidziana jest kwota 58.000 zł.

  Zadanie nr 2
  Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki.
  Na realizację zadania przewidziana jest kwota 8.000 zł.

  II. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.).
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
  3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Wierzbica, bądź dla mieszkańców gminy Wierzbica.
  4. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
  5. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
  Oferty nie spełniające wymogów określonych w powyższych przepisach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

  III. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
  2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.
  3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

  IV. Termin składania ofert :
  1. Oferty na realizację zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbica, pok. nr 16, 22-150 Wierzbica, lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Termin składania ofert: do dnia 06 marca 2018 r. do godz. 11°° w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert 2018 Zadanie nr 1" lub "Konkurs ofert 2018 Zadanie nr 2" (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 12:00.

  V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. 2. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  - możliwość realizacji zadania przez oferenta,
  - poprawna jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
  - planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  - analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zadania publiczne, biorąc pod uwagę ich rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z wydaniem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

  VI. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
  - w 2017 r. realizowano zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu :
  a) propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach
  b) współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego.
  Na realizację zadania wydatkowano kwotę 45.000 zł.
  Zadanie nr 2
  Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki.
  Na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.000 zł.

  VII. Wyniki konkursu:
  Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 09 marca 2018 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbica http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica www.ugwierzbica.pl
  Oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie.
  Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Wierzbica a Wnioskodawcą, którego oferta została wybrana do realizacji.
  Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela w Urzędzie Gminy Wierzbica, Pan Krzysztof Winiarski, pok. nr 4, tel. (082) 569-32-66, tel./fax (082) 569-32-22.

  Wierzbica, dnia 12 lutego 2018 r.
  Ogłoszenie o konkursie
  Wzór oferty 2018

 • 08.02.2018 r.


 • 07.02.2018 r.


  Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.

  Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

  ANKIETA NR 1

  ANKIETA NR 2 • 07.02.2018 r.
  3 lutego w sali Domu Kultury w Wierzbicy odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Wierzbica za rok 2017. Wśród zaproszonych gości byli obecni: mł. bryg. Wojciech Chudoba z KM PSP w Chełmie, Wójt Gminy Wierzbica, Prezes ZG ZOSP RP Andrzej Chrząstowski, Komendant Gminny ZOSP RP Adam Roman. Więcej ...

 • 31.01.2018 r.
  Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Wierzbica jest organem prowadzącym.

  Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Wierzbica jest organem prowadzącym

  Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica na rok szkolny 2018/2019

  Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

  Uchwała Nr XXII-128/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica

  Uchwała Nr XXIII-137/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica

  Uchwała Nr XXII-129/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 • 22.01.2018 r.


  Urząd Gminy Wierzbica informuje, że w dniu 16 stycznia 2018 roku w biuletynie zamówień publicznych Unii Europejskiej opublikowano ogłoszenie nr 2018-008272 dotyczące zamówienia pn.: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Wierzbica.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzbica.

  W ramach projektu zaplanowano instalację 328 szt. zestawów solarnych na indywidualnych budynkach mieszkalnych położonych w miejscowościach na terenie gminy.

  Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Wierzbica, poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej OZE. Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Gminy wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój obszaru Gminy. Realizacja projektu umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Gminy na zapewnienie ciepła użytkowego.

  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.

 • 22.01.2018 r.


 • 15.01.2018 r.
  W dniu 13 stycznia 2018 r. na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbył się XIV Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Wierzbica pod hasłem "Stop nałogom". Przybyłe na turniej drużyny przywitał Wójt Gminy Wierzbica - Andrzej Chrząstowski, następnie reguły gry przedstawił Jacek Kłos nauczyciel wychowania fizycznego w tut. szkole. W turnieju wzięło udział 8 drużyn reprezentowanych przez chłopców z rocznika 2005 i młodszych. Wiecej ...

 • 12.01.2018 r.
  Terminy wywozu nieczystości stałych i segregowanych z gospodarstw indywidualnych w Gminie Wierzbica w roku 2018. (więcej ...)

  >>> kliknij tutaj, aby sprawdzić terminy <<<


  Dla wygody mieszkańców Gminy Wierzbica, terminy wywozu odpadów komunalnych zostały również zamieszczone w kieszonkowych kalendarzykach na 2018 rok, które można pobrać w siedzibie urzędu.

 • 10.01.2018 r.


  Formularz zgłoszeniowy

 • 09.01.2018 r.
  W dniu 7 stycznia 2017 roku w budynku Urzędu Gminy Wierzbica odbyła się akcja rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Działanie organizowane było przez fundacje DKMS. Wiecej ...

 • 03.01.2018 r.
  W dniu 30 grudnia 2017 roku w Wierzbicy odbył się XI Świąteczno- Noworoczny Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Halowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbica. Już od 11 lat w okresie świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Wierzbicy rozgrywany jest turniej piłkarski. Wiecej ...

 • 03.01.2018 r.
  W świetlicy Urzędu Gminy Wierzbica wzorem lat ubiegłych, na spotkaniu opłatkowo-noworocznym złożyli sobie życzenia przedstawiciele władz samorządowych, Radni Rady Gminy Wierzbica, sołtysi, reprezentanci instytucji działających w na terenie gminy, w tym oświaty i kultury oraz przedsiębiorcy. Wiecej ...

 • Archiwum aktualności