Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH AGLOMERACJI WIERZBICA DLA M. BUSÓWNO , BUSÓWNO KOLONIA, KOZIA GÓRA, STASZYCE

  Informuje się, że wniosek Gminy Wierzbica "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Wierzbica dla m. Busówno , Busówno Kolonia, Kozia Góra, Staszyce" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa otrzymał dofinansowanie i w dniu 23 stycznia 2017 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego realizację.

  Całkowity koszt projektu wynosi: 5 039 775.15 PLN.

  Gmina pozyskała 3 430 274.83 PLN dofinansowania kosztów kwalifikowanych na realizacje projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem gospodarowania ściekami poprzez realizację inwestycji prowadzącej do rozwoju infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi oraz umożliwi realizacje zobowiązań akcesyjnych na terenie aglomeracji Wierzbica.

  Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie to: roboty budowlane obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą wykopową (w uzasadnionych przypadkach metoda bezwykopową) w miejscowościach Busówno, Busówno Kolonia, Kozia Góra, Staszyce. Łącznie zaplanowano budowę 15,3 km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno- ciśnieniowym. Długość sieci bez uwzględnienia niekwalifikowanych przyłączy wynosi 14 678,00 m.

  W ramach projektu powstaną także 4 sieciowe przepompownie ścieków oraz 7 kpl pompowni przydomowych. Pozostałe zadania to: dokumentacja projektowa, studium wykonalności, serwis online, serwis internetowy - ocena usług, promocja, nadzór inwestorski. Wskaźniki rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 625 RLM, Przewidywana liczba osób korzystająca z ulepszonego oczyszczania ścieków 625 RLM. Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana w technologii grawitacyjno-ciśnieniowym, co jest spójne z istniejącym na terenie Gminy systemem kanalizacyjnym. Wykonanie kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej w ramach projektu będzie najłatwiejsze i najbardziej efektywne z punktu widzenia uwarunkowań technologicznych, konieczności spełnienia określonych norm i dyrektyw, a także analizując ukształtowanie terenu. Grupą docelową do której skierowany jest projekt są mieszkańcy gminy Wierzbica.

  Planowany termin rzeczowego zakończenia operacji przewiduje się na 29 czerwiec 2019 r.