Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO ORLIK 2012" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W WIERZBICY


  Uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji.
  Gmina Wierzbica nie dysponuje kompleksem dwóch boisk o tak nowoczesnym standardzie i wyposażeniu. Jego budowa i wszechstronne przeznaczenie wpłynie w bardzo wielkim stopniu na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym przez zagospodarowanie czasu wolnego. Infrastruktura sportowa umożliwia szeroką dostępność społeczeństwa w aktywnym uprawianiu sportu, a szczególnie dzieci i młodzieży. Usytuowanie kompleksu w dużym skupisku mieszkańców w m. Wierzbica - Osiedle, które liczy 1100 mieszkańców znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół, do którego uczęszcza 576 uczniów. Przyjęta lokalizacja obiektu, wpłynie niewątpliwie na rozwój rekreacji i sportu, dając gwarancje jego prawidłowego utrzymania i zarządzania. Obiekt ogólnodostępny dla społeczności lokalnej.

  Zakres rzeczowy inwestycji i okres realizacji inwestycji.
  Zakres rzeczowy obejmuje: boisko o wymiarach 30 x 62 (pole gry 28 x 57m) ogrodzenie o wysokości 4m wraz z piłkochwytami o wysokości 6m, boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1m z ogrodzeniem o wysokości 4m. Boiska wyposażone są w niezbędny sprzęt sportowy. Dla całości obiektu zaplanowano oświetlenie oraz niezbędne ciągi komunikacyjne. Kompleks sportowy będzie wyposażony w budynek sanitarno - szatniowy.
  Okres realizacji wrzesień - listopad 2008 r.

  Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji.
  Obiekt zespołu boisk ogólnodostępny dla społeczności.

  Harmonogram realizacji inwestycji.
  1. Roboty ziemne i podbudowy                                  IX 2008
  2. Nawierzchnie z trawy syntetycznej i poliuretanowej  X 2008
  3. Budowa ogrodzenia                                               X 2008
  4. Budowa przyłącz wod-kan                                      X 2008
  5. Budowa oświetlenia z przyłączem energetycznym    X-XI 2008
  6. Ciągi komunikacyjne                                              XI 2008
  7. Sprzęt sportowy                                                     XI 2008
  8. Budynek sanitarno-szatniowy                                  IV 2009

  Koszty i źródła finansowania
  Łączny koszt inwestycji w wyniku przetargu nieograniczonego ustalony został na kwotę 1.095.233,36 zł źródła finansowania 333.000 zł środki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 333.000 zł środki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pozostałe 429.233,36 zł środki budżetowe Gminy Wierzbica. Zakup budynku zaplecza planuje się w m-cu IV 2009 ze środków budżetu gminy.

  Planowany okres zagospodarowania obiektu.
  Inwestycja po zakończeniu będzie administrowana przez samorząd gminy, będzie ogólnodostępna dla społeczności. Środki finansowe na funkcjonowanie obiektu będą pochodziły z dotacji państwowych i budżetu gminy.

  Galeria