Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

INTEGRACYJNE CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE
W M. WIERZBICA - OSIEDLE

  Prezentowany przykład przedstawia kompleksowe rozwiązanie dotyczące obiektów rekreacyjno sportowych dla gmin z terenów wiejskich. Projekt p.n. "Budowa integracyjnego centrum kulturalno - rekreacyjnego dla miejscowości Wierzbica - Osiedle".


  Ważnym celem władz Gminy Wierzbica jest poprawa jej atrakcyjności poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej infrastruktury (m.in. edukacja, ochrona zdrowia, sport, rekreacja, dostępność komunikacyjna i telekomunikacyjna, infrastruktura wodno-kanalizacyjna itp.).
  Uwzględniając zidentyfikowane problemy i cele Wójt Gminy Wierzbica przy akceptacji Rady Gminy podjął niezbędne działania zmierzające do ich likwidacji. Powstała koncepcja budowy integracyjnego centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Wierzbica-Osiedle.

  Opis przedsięwzięcia

  W ramach budowy integracyjnego centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Wierzbica-Osiedle powstały następujące obiekty kulturalno-rekreacyjnych i sportowe:
  * park gminny dla użytkowników różnych grup wiekowych umożliwiający alternatywne    formy wypoczynku i rekreacji,
  * w ramach projektu został zmodernizowany obiekt kulturalno-koncertowy (amfiteatr)    obiekt socjalny zlokalizowany przy boisku sportowym.
  * zespół boisk i placów do gier przeznaczonych do aktywnego wypoczynku,
  * plac zabaw dla dzieci w różnych grupach wiekowych,
  * ekoparking.

  Teren istniejącego skweru gminnego uległ gruntownym przeobrażeniom, celem dostosowania go do spełnienia nowych funkcji - powstania gminnego parku spełniającego funkcje edukacyjne, informacyjne, integracyjne oraz kulturalno-rekreacyjne. Wykonany został na bazie okręgów połączonych alejkami spacerowymi o nieregularnym przebiegu, umożliwiającymi użytkownikom płynne przemieszczanie się pomiędzy wyznaczającymi różnorakie funkcje kącikami tematycznymi. Taka koncepcja oparta na swobodnych, nieregularnych liniach, nawiązując do zakorzenionej w rodzimej tradycji maniery planistycznej, doskonale wpisuje się w miękką architekturę zmodernizowanego amfiteatru i budynku socjalnego. Atrakcyjność i niepowtarzalność wykonanego parku, elementy wyposażenia, dobór szaty roślinnej przyczynią się do podniesienia atrakcyjności miejscowości, wpływając pozytywnie na jej wizerunek, zarówno u mieszkańców, jak i osób przyjezdnych. Poszczególne fragmenty parku zapewniają użytkownikom wielostronne możliwości spędzania wolnego czasu, wykonane zostały w sposób umożliwiający spełnienie wielu pozytywnych funkcji społeczno-ekonomicznych:

  Funkcja integracyjno - rekreacyjno - kulturalno - informacyjna:
  * kącik do gry w szachy to centralnie umieszczony w kompozycji okrąg o nawierzchni    żwirowej, z centralnie umieszczoną szachownicą o powierzchni brukowanej kostką typu    starobruk z wkomponowanymi grupami roślinności ozdobnej i ławkami parkowymi.    Figury umieszczone na szachownicy wykonane zostały z drewna przez miejscowych    rzeźbiarzy w ramach pleneru. Umieszczenie wyrobów rękodzielniczych w miejscu    publicznie dostępnym, o dużej liczbie odwiedzin, daje możliwość ich ekspozycji i    promocji.


  * kącik warcabowo-dyskusyjny - to położony w innej części parku okrągły plac o    żwirowej nawierzchni, z umieszczonymi stolikami do gier, typu warcaby, wkomponowany    w roślinność osłonową stwarzający możliwość przyjemnego spędzenia czasu na grach i    dyskusjach.


  * kącik plenerowo-wystawienniczy - ulokowany w pobliżu amfiteatru umożliwia    organizowanie wystaw rękodzielniczych, plenerów malarskich i innych imprez o    charakterze plenerowym, które wpisując się w lokalną tradycję w znaczący sposób    pobudzają inicjatywy i kreatywność mieszkańców oraz przyczyniają się do poprawy    wizerunku miejscowości.
  * kącik grillowo - biesiadny - to kolejny okrąg o nawierzchni żwirowej wyposażony w    altanę , grill stacjonarny i stoły z ławami. Tutaj można organizować biesiady i imprezy o    charakterze towarzyskim, pikniki, lekcje na świeżym powietrzu.


  * kącik z zegarem słonecznym - to następne miejsce sprzyjające relaksowi, gdzie w    otoczeniu roślinności można zobaczyć wskazanie czasu na umieszczonym na    postumencie z piaskowca zegarze słonecznym.


  * kącik informacyjny - zlokalizowany został obok głównego wjazdu do Centrum przy    parkingu. Wykonany również w postaci okręgu, w którym na czytelnych tablicach    informacyjnych zamieszczone zostały informacje o miejscowości i gminie: historia,    aktualności, sport, informacja o współfinansowaniu inwestycji z funduszy pomocowych    Unii Europejskiej.


  * kącik ekologiczny - położony w południowej części parku okrąg, z wnętrzem    wypełnionym nasadzeniami roślinności typu "leśnego" wrzosy, sosny i umieszczonymi z    poidłem karmnikami dla ptaków. Miłośnicy przyrody mogą przy okazji dokarmiać i    obserwować przylatujące ptaki.


  Alejki spacerowe (ciągi komunikacyjne) - alejki wykonane zostały z nawierzchnie żwirowe w obrębie wszystkich ciągów komunikacyjnych jezdnych i spacerowych w obrębie terenu objętego projektowaniem. Dla użytkowników alejek dużą wartość stanowią walory estetyczne potęgowane ciekawie dobraną roślinnością. Opodal alejek spacerowych zlokalizowano ławki, przy wielu z nich nasadzono krzewy i drzewa kwitnące. Na całej długości alejek, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji ławek, ustawiono kosze na śmieci.

  W ramach projektu został zmodernizowany obiekt teatralno-koncertowy (amfiteatr) oraz obiekt socjalny zlokalizowany przy boisku sportowym. W celu zapewnienia jednolitego wyrazu architektonicznego zastosowano jednorodne przykrycia dachu z blachy trapezowej łukowej powlekanej oraz zorientowanie w układzie równoległym do osi wschód zachód tj. równolegle z jednej strony do ulicy z drugiej strony do terenu boisk. W ścianach szczytowych budynku wykonano osiowo, wysunięte pilastrowo przed lico ścian płaszczyzny, przeznaczone na umieszczenie herbu miejscowości.
  Łukowe jednorodne kształty zwieńczenia i pokrycia budynku i jego wysoki standard estetyczny zapewnia dobre wkomponowanie budynku w krajobraz terenu sportowo rekreacyjno parkowego.

  W skład zespołu boisk i placów do gier przeznaczonych do aktywnego wypoczynku wchodzą następujące obiekty:
  * płyta główna boiska piłkarskiego - nastąpiła gruntowna modernizacja płyty głównej    boiska piłkarskiego poprzez profilowanie, wyrównywanie i makroniwelację kolejnych    warstw płyty boiska.


  * kort tenisowy o nawierzchni z mączki ceglanej - zlokalizowany w północnej części    centrum w orientacji północ-południe względem osi dłuższej, ogrodzenie kortu wykonane    z siatki drucianej zamocowanej na metalowych słupkach, które zamocowane zostały w    tulejach zabetonowanych w podłożu, w siatce znajdują się wejścia w postaci bramki z    amortyzatorami dźwięku i automatami samozamykającymi i bramy, nawierzchnię kortu    stanowi mączka ceglana,


  * boisko wielofunkcyjne zaprojektowane w sposób umożliwiający grę w piłkę ręczną,    piłkę siatkową i koszykówkę (2 boiska), zapewnia więc szerokie możliwości    wykorzystania dla różnych dyscyplin sportowych, trawiasta nawierzchnia boiska    zapewniająca wysokie parametry użytkowania,


  * plac do gier zespołowych - celem stworzenia użytkownikom obiektu o dodatkowych    możliwości aktywnego wypoczynku, wykonano plac do gier zespołowych o sportowej    nawierzchni trawiastej,


  * boisko do piłki siatkowej - wykonano w oparciu o trawiastą nawierzchnię sportową o    wysokich parametrach użytkowych, dla uzyskania murawy elastycznej, gęstej, głęboko    ukorzenionej oraz utrudniającej rozwój chwastów, a także zapewniającej odpowiednie    warunki gry (zabezpieczenie graczy przed urazami i kontuzjami w czasie upadków,    swobodne poruszanie się po powierzchni boiska, wysokie walory estetyczne    nawierzchni) z uwzględnieniem rozluźnienia i dotlenienia podłoża poprzez zabieg    piaskowania,  W zakresie placu zabaw dla dzieci w różnych grupach wiekowych powstał plac zabaw dla dzieci, uwzględniający różnorodne grupy tematyczne i wszystkie grupy wiekowe z elementami małej architektury.
  W ramach placu zabaw wykonano następujące uniwersalne urządzenia rekreacyjne:
  * wielofunkcyjne minicentrum zabaw,
  * piaskownicę z dwoma domkami,
  * bujaki łoś i ważka,
  * stoliki do zabaw,
  * elementy zabawowo-rekreacyjne dla dzieci starszych, tj. huśtawki, karuzela walc.  Ponadto wykonany został ekoparking. Uwzględniając potrzeby użytkowników wykonano nowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Przy parkingu wykonano nasadzenia drzew i krzewów, co obok podniesienia walorów estetycznych wpłynie korzystnie na: ocienienie terenu, poprawę mikroklimatu, zatrzymywanie zanieczyszczeń, wytłumienie hałasu.

  Koszty i źródła finansowania

  Łączny koszt zadania zgodnie z podpisaną umową wyniósł 1 221.126,00 PLN. Budowa integracyjnego centrum kulturalno - rekreacyjnego w miejscowości Wierzbica - Osiedle była wspófinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" działanie: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w wysokości 450 000 PLN. Pozostałe fundusze niezbędne na sfinansowanie inwestycji pochodzą ze środków własnych gminy.

  Ocena i perspektywy rozwoju

  Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z oczekiwaniami społeczności lokalnej w zakresie najkorzystniejszej dostępności do infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturowej.

  Przedmiotowa inwestycja, jak również i funkcjonowanie wybudowanych obiektów będzie pozytywnie oddziaływało na środowisko. Dodatkowo zrealizowana inwestycja ma pozytywne oddziaływania na wyrównywanie szans dla osób niepełnosprawnych (infrastruktura została przystosowana tak, aby mogły z niej również korzystać osoby niepełnosprawne).

  Obecnie centrum służy mieszkańcom, odbywają się tam wszystkie uroczystości gminne tj. dożynki, dni miejscowości, dzień dziecka, zawody sportowe itd. Dzięki realizacji inwestycji Gmina ma szansę stać się regionalnym centrum rekreacyjnym, uzyska możliwość organizacji lokalnych i regionalnych zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i kulturalnych, co może wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i przyczynić się do rozwoju pozarolniczej działalności przez mieszkańców Gminy (tj. powstanie gospodarstw agroturystycznych, bazy noclegowej itp.),

  Realizacja inwestycji pozwala na urzeczywistnianie długofalowej strategii pozytywnych oddziaływań w sferę społeczną i ekonomiczną przyczyniając się m.in. do:
  * zapobiegania patologiom społecznym, przez organizowanie aktywnych form wypoczynku    i rekreacji w stworzonym centrum,
  * poprawę efektywności zajęć szkolnych w zakresie WF oraz przyczynienie się do    rozwijania sportowych hobby uczniów wpływających na poprawę kondycji fizycznej,
  * urozmaicenie zajęć lekcyjnych z zakresu nauk przyrodniczych,
  * zapewnienie mieszkańcom aktywnych form wypoczynku wpływających na poprawę    stanu zdrowia, odciągnięcie młodzieży i dorosłych od używek,
  * zapobieganie migracjom przez wzrost poczucia tożsamości z miejscowością dzięki    poprawie jej wizerunku i perspektywie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu
  * wzrost inicjatyw społeczno-gospodarczych wynikający ze wzrostu aktywności    mieszkańców dzięki uczestnictwu w imprezach kulturalno-rekreacyjnych stworzenie    perspektyw i pozytywnego klimatu dla MŚP (plenery, wystawy, pikniki, spotkania    integracyjne itp.).