Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej

 • 26.05.2020 r.
  IV nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

  Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

  Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
  Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzbica, pod nr tel. 82 569 32 66 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
  Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 - 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.
  Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu
  Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl - Zakładka Aktualności.

  1. Regulamin dobrowolnego uczestnictwa w projekcie - tekst jednolity wraz z załącznikami;
  2. Zgłoszenie lokalizacji - załącznik nr 1 do Regulaminu (Wniosek, na podstawie którego będzie dokonywana weryfikacja);
  3. Oświadczenie o braku sprzeciwu - załącznik nr 1a do Regulaminu (ważny w przypadku demontażu eternitu z dachu).
  4. Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem (ważne, jeśli demontaż azbestu został przeprowadzony po dniu 6 maja 2004r.)
  5. Oświadczenie o przekwalifikowanie zgłoszenia z dachu na ziemię - załącznik nr 3a do Regulaminu (dla osób, które złożyły Zgłoszenie lokalizacji na demontaż z dachu, ale zdjęły eternit we własnym zakresie i chcą, aby odebrać im eternit z ziemi).

  Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych naturalnie występujących w przyrodzie. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Cechą charakterystyczną azbestu jest duża odporność na wysokie temperatury, niewielkie przewodnictwo cieplne i odporność na działanie czynników chemicznych sprawiły, że stał się on powszechnie wykorzystywany w budownictwie, ale także energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym.
  Szacuje się (w skali kraju), że ok. 96% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo-cementowe (faliste i płaskie).
  Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).
  Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia.
  Województwo lubelskie wg szacunkowych ilości wyrobów zawierających azbest zajmuje drugie miejsce w Polsce (po województwie mazowieckim) pod względem ilości wyrobów zawierających azbest zabudowanych w obiektach budowlanych (ok. 2 mln ton).
  Proces usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z zapisami krajowego programu, powinien być zakończony w 2032 r.
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 roku Nr 8, poz. 31) osoba wykorzystująca wyroby zawierające azbest, dokonuje spisu z natury, a następnie przedkłada stosowną informację Wójtowi. Informacje te należy przedłożyć na druku wg. wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.
  Informacje te podlegają corocznej aktualizacji do dnia 31 stycznia każdego roku.

  Wzór formularza:
  Informacja o wyrobach zawierających azbest

  Bliższych informacji o zasadach utylizacji azbestowych pokryć dachowych udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Wierzbica, pok. nr 14,
  tel. 82 569 32 24.

  Fabularyzowany film "praktycznie o azbeście" w przystępny sposób porusza kwestie związane z usuwaniem azbestu. Film wyjaśnia dlaczego konieczne jest pozbycie się wyrobów zawierających azbest ze swojej nieruchomości oraz jak zrobić to w sposób bezpieczny dla zdrowia i zgodnie z prawem. Film zrealizowany został przez Federację Zielonych GAJA w ramach projektu "Kampania antyazbestowa".
  Więcej na www.bezazbestu.eu