Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej

 • 19.06.2020 r.
  ROLNIKU !!!
  JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ?

  Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy Wierzbica. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla odpadów komunalnych.

  Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI !!!
  Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.
  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 2010 z późn. zm.) poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych. Ponadto informujemy, że zużyte opony rolnicze, można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.
  Odpady folii i sznurka:

  - Lub-Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.

  - PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122387 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).

  - Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 817521044(45) - folia odpadowa (niezanieczyszczona).

  - EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej.

  - REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin.

  Opony:

  - Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie).

  - P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa, tel. 691370360.

  - Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667713999 (transport we własnym zakresie).

  Odpady mechaniki pojazdowej:

  - Eko Prim Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 817490926, (tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych).

 • 27.12.2018 r.
  Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. Zapraszamy do zapoznania się z ULOTKĄ • 04.08.2016 r.
  Informacja dla mieszkańców Gminy Wierzbica.
  Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  W dniu 28.06.2016 Rady Gminy Wierzbica podjęła nową uchwałę Nr XV-85/2016, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
  W związku z powyższym od dnia 1 sierpnia 2016 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

  Nieruchomości zamieszkałe - zbiórka odpadów selektywna:
  * 8 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie do 5 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość,
  * 7 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie do 8 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość,
  * 6 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie 9 i większej liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

  Ponadto ustalono wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

  Nieruchomości niezamieszkałe NOWE OPŁATY

  Pojemnik o pojemności [litr]

  Zbiórka odpadów selektywna

  Zbiórka odpadów nieselektywna

  110-120 l

  20 zł

  40 zł

  240 l

  30 zł

  60 zł

  1 100 l

  55 zł

  110 zł

  2 200 l

  110 zł

  220 zł

  5 000 l

  250 zł

  500 zł

  7 000 l

  340 zł

  680 zł


  Ponadto uległy zmianie terminy płatności:
  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, w kwocie równej sumie opłat za trzy miesiące kwartału kalendarzowego, z góry, w terminach do dnia:
  * 15 stycznia za I kwartał
  * 15 marca za II kwartał
  * 15 lipca za III kwartał
  * 15 października za IV kwartał.

  Za miesiąc lipiec opłatę należy wnieść w kwocie dotychczas obowiązującej

  Przykład:
  Opłata za III kwartał 2016 - 1 osoba zamieszkująca lipiec 6 zł + sierpień 8 zł + wrzesień 8 zł = razem 22 zł - opłaty można wnosić do końca września.
  Opłata za IV kwartał - 1 osoba zamieszkująca październik 8 zł + listopad 8 zł + grudzień 8 zł = razem 24 zł - opłaty należy wnosić do 15 października.


  Ponadto należy pamiętać, że właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi podstawę do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 • 27.06.2016 r.
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok w Gminie Wierzbica
  Podstawa prawna
  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


  1. Odpady zmieszane odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wierzbica są w całości przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Srebrzyszczu gdzie są następnie przetwarzane.
  2. Potrzeby inwestycyjne
  Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z wyposażeniem w kontenery.
  Zakup kontenerów do zbiórki selektywnej o na odbiór poszczególnych frakcji odpadów od mieszkańców.
  3. Zgodnie z umową Nr 16/2014 z dnia 31.12.2014 roku- zamówienie publiczne pod nazwą ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Wierzbica był realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie.
  Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w 2015 roku wyniósł 323 651,17 zł.
  4. Na dzień 31.12.2015 roku liczba mieszkańców gminy Wierzbica wynosiła 5291 osób, natomiast objętych deklaracjami zostało 4233 osób.
  Wg danych MPGK w Chełmie w 2015 roku 1234 właścicieli nieruchomości zostało objętych zbiórką odpadów komunalnych.
  Ściągalność opłaty za zbiórkę odpadów w 2015 roku wyliczono na -99 %.
  5.Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2015 roku = 632,9 Mg
  w tym:
  20 03 01 - Niesegregowane zmieszane odpady komunalne - 368,9 Mg;
  15 01 07 - Opakowania ze szkła - 74,5 Mg;
  20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady suche) - 182,2 Mg;
  20 03 07 - odpady wielkogabarytowe - 3,8 Mg;
  20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 - 1,7 Mg;
  20 01 35 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki - 1,1 Mg;
  20 01 23 - urządzenia zawierające freony - 0,7 Mg;
  16 01 03 - Zużyte opony- 9,6 Mg;
  19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Tr - 89,52 Mg.
  6. Uzyskane poziomy:
  - Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 17,0 %;
  - Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 42,3 %.

 • 30.03.2016 r.

  Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Wierzbica:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Wołyńska 57 , 22-100 Chełm.

  Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych:
  Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Srebrzyszczu

  Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wierzbica posiada:
  "GIPSAL" - TYNKI GIPSOWE AGREGATEM Alicja Struszewska,
  Syczyn 70, 22-150 Wierzbica, tel. 500 200 071 lub 500 200 117

 • 29.03.2016 r.
  Informujemy, że w roku 2015 r. Gmina Wierzbica osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
  - Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 17 %,
  - Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 42,3 %.

 • 27.03.2015 r.
  Informujemy, że w roku 2014 r. Gmina Wierzbica osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
  - Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 18,6 %,
  - Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 32,5 %.

 • 25.03.2014 r.
  Informujemy, że w roku 2013 r. Gmina Wierzbica osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
  - Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 4,1 %,
  - Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 38,1 %,

 • 04.04.2013 r.
  CECED Polska, związek producentów AGD, rozpoczyna nową, ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem "Oddaj elektroodpady w dobre miejsce". Zaplanowane w ramach kampanii działania skierowane są do konsumentów, samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Akcja potrwa od lutego do grudnia 2013 roku.
  Kampania "Oddaj elektroodpady w dobre miejsce" jest realizowana w ramach projektu "Elektroodpady w dobre ręce - ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na temat poprawnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)". Projekt wygrał konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną dofinansowaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 • 12.02.2013 r.
  Stanowisko MPGK Sp. z o.o. w Chełmie dotyczące dotychczasowych umów na wywóz odpadów komunalnych po dniu 1 lipca 2013 roku.

  STANOWISKO MPGK SP. Z O.O