Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej

    Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego został przyjęty uchwałą Nr IX/134/03 przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 16 czerwca 2003 r., a następnie był aktualizowany uchwałą z dnia 27 października 2008 r.
    Niniejszy dokument jest zgodny z Polityką ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (przyjęta uchwałą Sejmu RP z 2009 r. MP. Nr 34, poz. 501) z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014) uchwalonym przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz. 1183) oraz z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami.
    Plan gospodarki odpadami dla wojewodztwa lubelskiego (zwany dalej WPGO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto.ci i porz.dku w gminach oraz niektorych innych ustaw (art. 14) dotyczy odpadow wytworzonych na obszarze wojewodztwa oraz przywo.onych na jego obszar, w tym odpadow komunalnych, odpadow ulegaj.cych biodegradacji, odpadow opakowaniowych i odpadow niebezpiecznych.

    Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017