Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej

  REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
  GMINY WIERZBICA

  Rozdział 1

  Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

  § 1


  1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
  1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
  3) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
  4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy, w terminach wyznaczonych harmonogramem;
  5) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;
  6) pryzmowanie zgarniętego lodu i śniegu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
  2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
  1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
  2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
  3. Drobne naprawy pojazdów samochodowych dozwolone są poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami.

  Rozdział 2

  Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

  § 2


  1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
  2. Właściciele nieruchomości, którzy selektywnie gromadzą odpady komunalne, segregują je w następujący sposób:
  1) frakcję zmieszaną (mokrą) tj. odpady biodegradowalne, np. resztki jedzenia, odpady z pielęgnacji roślin doniczkowych i pozostałe odpady komunalne nie wymienione w pkt 2 -7);
  2) frakcję suchą - papier i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) plastik tj. tworzywa sztuczne, opróżnione opakowania wielomateriałowe, metale, tekstylia;
  3) szkło, opróżnione opakowania szklane np. słoiki, butelki;
  4) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków, np. skoszona trawa;
  5) odpady wielkogabarytowe tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z budów i remontów;
  6) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe tj. odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót;
  7) popiół t.j.: pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości;
  8) inne rodzaje odpadów - należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach, powstające w gospodarstwach domowych, w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące oraz zużyte opony.
  3. Zbieranie segregowanych odpadów odbywa się poprzez:
  1) gromadzenie frakcji mokrej w pojemnikach. Dopuszcza się gromadzenie frakcji mokrej w workach oznaczonych kolorem szarym lub czarnym;
  2) gromadzenie frakcji suchej w pojemnikach i workach oznaczonych kolorem żółtym;
  3) gromadzenie szkła w pojemnikach i workach oznaczonych kolorem zielonym.
  4) pojemniki i worki oznaczone właściwymi kolorami, mogą być dodatkowo oznaczone właściwymi napisami określającymi rodzaj gromadzonej frakcji;
  5) dopuszcza się stosowanie pojemników i worków o innych kolorach niż wymienione w pkt 1-3 do gromadzenia poszczególnych frakcji, pod warunkiem ich oznaczenia właściwymi napisami określającymi rodzaj gromadzonej frakcji.
  4. Właściciele nieruchomości w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej mogą korzystać z przydomowego kompostownika w celu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, o ile proces ten nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów i nie będzie naruszał praw określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach.
  5. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady odbierane są sprzed nieruchomości. Właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub przy krawędzi drogi, albo pozostawić otwartym miejsce ustawienia pojemników dostępne z ulicy.
  6. Odpady zielone, wielkogabarytowe, budowlano-remontowe i rozbiórkowe, właściciele nieruchomości mogą pozostawić w wyznaczonych miejscach na terenie gminy.

  § 3


  1. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
  1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;
  2) nieczystości ciekłe z nieruchomości należy usuwać systematycznie z urządzeń służących do ich gromadzenia oraz nie dopuszczać do ich przepełnienia i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
  2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni, winna odbywać się zgodnie z instrukcją jej eksploatacji.

  § 4

  Częstotliwość odbierania z nieruchomości zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych poszczególnych rodzajów odpadów, powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:
  1) frakcja zmieszana (mokra) - raz w miesiącu,
  2) frakcja sucha - raz w miesiącu,
  3) szkło - raz w miesiącu,
  4) odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe - minimum 2 razy w roku w dniach wyznaczonych harmonogramem.

  Rozdział 3

  Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym

  § 5


  1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
  1) pojemniki na odpady komunalne (frakcja mokra) o pojemności: 120 l, 240 l, 1 100 l, 2 200 l, 5 000 l, 7 000 l;
  2) worki foliowe na odpady komunalne (frakcja mokra) o pojemności: 110 i 120 l;
  3) pojemniki przeznaczone na odpady komunalne zbierane selektywnie tj. frakcja sucha, szkło, oznaczone odpowiednimi kolorami w zależności od rodzaju odpadu o pojemności: 120 l, 240 l, 1 100 l, 2 200 l, 5 000 l, 7 000 l;
  4) worki foliowe na odpady komunalne zbierane selektywnie tj. frakcja sucha, szkło oznaczone odpowiednimi kolorami w zależności od rodzaju odpadu o pojemności 120 l;
  5) kontenery przeznaczone na odpady remontowe i rozbiórkowe o pojemności od 2 200 1 do 7 000 1;
  6) pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii o pojemności do 50 l;
  7) pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków o pojemności do 50 l;
  8) kosze uliczne na odpady komunalne o pojemności 35-70 l oraz stojaki na worki o pojemności 30-120 l.
  2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych służą znormalizowane pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów w zabudowie jednorodzinnej, oraz 2 200 litrów w zabudowie wielorodzinnej. Dopuszcza się stosowanie worków: 110 i 120 l oraz pojemników o pojemności 120 1 przy zamieszkaniu nieruchomości przez 1-2 mieszkańców.
  3. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, nie może być mniejsza niż 120 l. Właściwą pojemność pojemnika ustala właściciel tej nieruchomości spośród wymienionych w § 5 ust. 1, uwzględniając; 1) cykl odbioru określony w § 4, 2) liczbę osób korzystających z tych urządzeń, 3) średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na danej nieruchomości.
  4. Określa się, minimum jeden pojemnik o pojemności 120 1 w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.
  5. W wypadku lokali handlowych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lub wewnątrz lokalu, w miejscu dostępnym dla klientów lokalu, co najmniej jednego pojemnika na odpady lub kilku pojemników o łącznej pojemności 60 1.
  6. Dla cmentarzy ustala się - minimum 1 pojemnik 2 200 l.
  7. Liczba pojemników powinna uniemożliwić przepełnianie (przeciążanie) pojemników oraz zapewnić utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.
  8. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach, placach, przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w przeznaczonych do tego celu koszach o pojemności co najmniej 35 litrów.

  § 6

  Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:
  1) na terenie nieruchomości pojemniki i worki na odpady stałe właściciele nieruchomości mają obowiązek umieścić w miejscu widocznym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.
  2) szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy, w celu ich opróżnienia.

  § 7

  Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  Rozdział 4

  Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

  § 8


  1. Regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych dla Gminy Wierzbica, stanowi Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu, Gmina Chełm.
  2. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 r.
  3. Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.
  4. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie lubelskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: - do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%, - do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%.
  5. Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie, poprzez ich kompostowanie na terenie nieruchomości w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.

  Rozdział 5

  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

  § 9

  Osoby posiadające zwierzęta domowe są zobowiązane do zapewnienia im właściwej opieki i ochrony oraz do utrzymywania ich w sposób nie stwarzający uciążliwości dla otoczenia oraz zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

  § 10

  Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do:
  1) prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub mieszańców tej rasy, na smyczy i z założonym kagańcem;
  2) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa oraz umieszczenie w widocznym miejscu, wykonanej z trwałego materiału tabliczki ostrzegawczej,
  3) nie wprowadzania zwierząt domowych na teren: placów zabaw, obiektów sportowych, kąpielisk, budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, urzędów, zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, szkół i placówek kulturalno-oświatowych; zakaz nie dotyczy psów przewodników;
  4) natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.

  § 11

  Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń, w których są przetrzymywane.

  Rozdział 6

  Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

  § 12


  1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zajętych pod budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej.
  2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, tj. terenach zajętych pod budownictwo jednorodzinne dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na własne potrzeby, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych oraz technicznych.
  3. Ule z pszczołami winny być ustawione w taki sposób, aby nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, z zachowaniem następujących odległości:
  - 10 m od granicy działki sąsiedniej;
  - 30 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz budynków inwentarskich i dróg publicznych.

  § 13

  Właściciel zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach w miejscach użyteczności publicznej, placach, ulicach i drogach.

  Rozdział 7

  Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

  § 14

  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości:
  1) o zabudowie wielorodzinnej, placówek żywienia zbiorowego, placówek oświatowych i kulturalno-oświatowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych, magazynowych, urzędów i biur, zespołów opieki zdrowotnej i opieki społecznej - co najmniej 1 raz w roku;
  2) o zabudowie jednorodzinnej - w miarę potrzeb.

  Rozdział 8

  Przepisy końcowe

  § 15

  Informacje z zakresu gospodarowania odpadami udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica: www.ugwierzbica.pl


  Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Wierzbica