Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej

  REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
  GMINY WIERZBICA

  Rozdział 1
  Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

  § 1

  1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
  1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
  3) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
  4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy, w terminach wyznaczonych harmonogramem;
  5) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;
  6) pryzmowanie zgarniętego lodu i śniegu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

  2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
  1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
  2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

  3. Drobne naprawy pojazdów samochodowych dozwolone są poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami.

  Rozdział 2
  Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

  § 2

  1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

  2. Właściciel nieruchomości, jest zobowiązany do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie swojej nieruchomości, z podziałem na następujące frakcje:
  1) papier;
  2) metale i tworzywa sztuczne;
  3) szkło obejmujące opakowania szklane np. butelki, słoiki;
  4) odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych;
  5) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków, np. skoszona trawa;
  6) przeterminowane leki i chemikalia;
  7) zużyte baterie i akumulatory;
  8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z budów i remontów;
  10) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe tj. odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót;
  11) popiół, t.j.: pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości.

  3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia:
  1) papieru - w pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem niebieskim z napisem "Papier";
  2) metali i tworzyw sztucznych - w pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem żółtym i napisem "Metale i tworzywa sztuczne";
  3) szkła - w pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem zielonym i napisem "Szkło";
  4) odpadów ulegających biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych - w pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem brązowym i napisem "Bio";
  5) odpadów zmieszanych - odpadów powstających w gospodarstwach domowych a nie dających się zakwalifikować do wymienionych w ust. 2, tj. pozostałe odpady po segregacji np. pieluchy, materiały higieniczne, tekstylia, itp. - w pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem czarnym bez napisu.

  4. Właściciele nieruchomości w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej mogą korzystać z przydomowego kompostownika w celu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych.

  5. Popiół należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych- raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia. Popiół nie może być mieszany z innymi rodzajami odpadów.

  6. Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą dostarczyć nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:
  1) papier, tektura (makulatura, kartony);
  2) szkło;
  3) metale;
  4) tworzywa sztuczne;
  5) odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych;
  6) odpady zielone;
  7) opakowania wielomateriałowe;
  8) przeterminowane leki i chemikalia;
  9) zużyte baterie i akumulatory;
  10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z budów i remontów;
  12) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe tj. odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót;
  13) popiół;
  14) zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych (z samochodów osobowych, motocykli, rowerów).

  7. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady odbierane są sprzed nieruchomości. Właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub przy krawędzi drogi, albo pozostawić otwartym miejsce ustawienia pojemników dostępne z ulicy.

  § 3

  1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych poszczególnych rodzajów odpadów, powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:
  1) odpady zmieszane - raz w miesiącu,
  2) papier - raz w miesiącu,
  3) metale i tworzywa sztuczne - raz w miesiącu,
  4) szkło - raz w miesiącu,
  5) odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych - raz w miesiącu,
  6) odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe - minimum dwa razy w roku w dniach wyznaczonych harmonogramem.

  2. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej odbiór odpadów zmieszanych oraz ulegających biodegradacji dokonywany będzie z częstotliwością nie mniejszą niż - dwa razy w miesiącu w okresie letnim (m-ce maj-wrzesień), w pozostałym okresie - raz w miesiącu.

  § 4

  Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
  1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;
  2) nieczystości ciekłe z nieruchomości należy usuwać systematycznie z urządzeń służących do ich gromadzenia oraz nie dopuszczać do ich przepełnienia i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu, nie rzadziej niż raz na kwartał.

  Rozdział 3

  Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym

  § 5

  Określa się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
  1) pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe o pojemności od 60 l do 7 000 l dla:
  a) papieru - koloru niebieskiego z napisem "Papier",
  b) metali i tworzyw sztucznych - koloru żółtego z napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
  c) szkła -koloru zielonego z napisem "Szkło",
  d) odpadów ulegających biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych -koloru brązowego z napisem "Bio",
  e) odpadów zmieszanych - koloru czarnego lub szarego bez napisu;
  2) worki foliowe o pojemności 60 - 80 l oraz 110-120 l odpowiednio dla:
  a) papieru - koloru niebieskiego z napisem "Papier",
  b) metali i tworzyw sztucznych - koloru żółtego z napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
  c) szkła - koloru zielonego z napisem "Szkło",
  d) odpadów ulegających biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych -koloru brązowego z napisem "Bio",
  e) odpadów zmieszanych - koloru czarnego lub szarego bez napisu.
  3) kosze uliczne - pojemniki w każdym kolorze o pojemności od 35 l do 110 l oraz stojaki na worki o pojemności 30-120 l.

  § 6

  1. Ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustala właściciel tej nieruchomości, spośród wymienionych w § 5.

  2. Ustala się minimalną ilość i pojemność pojemników lub worków na terenie nieruchomości zamieszkałych:
  1) przy zbiórce selektywnej - co najmniej po 1 pojemniku (worku) o pojemności od 110 -120 l odpowiednio na:
  a) papier,
  b) metale i tworzywa sztuczne,
  c) szkło,
  d) odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych (w przypadku braku kompostownika na terenie nieruchomości),
  e) odpady zmieszane;
  2) przy zbiórce nieselektywnej - co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l na odpady zmieszane lub kilka pojemników (worków) o łącznej pojemności 240 l.

  3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów komunalnych.

  § 7

  1. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala właściciel tej nieruchomości, spośród wymienionych w § 5, uwzględniając cykl odbioru określony w § 3 oraz w oparciu o następujące normatywy:
  1) przy zbiórce selektywnej:
  a) co najmniej po 3 pojemniki (worki) o pojemności od 110 -120 l przeznaczonych odpowiednio na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych, odpady zmieszane ( w zależności od wytwarzanych rodzajów odpadów) lub kilka pojemników (worków) o łącznej pojemności 360 l w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem lit. b i c,
  b) dla lokali handlowych i produkcyjnych:
  - o powierzchni do 200 m2 - co najmniej 3 pojemniki (worki) o pojemności od 110 -120 l przeznaczonych odpowiednio na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych, odpady zmieszane ( w zależności od wytwarzanych rodzajów odpadów) lub kilka pojemników (worków) o łącznej pojemności 360 l,
  - o powierzchni powyżej 200 do 400 m2 - co najmniej 2 pojemniki o pojemności 240 l i 1 pojemnik (worek) o pojemności 110 l przeznaczonych odpowiednio na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych, odpady zmieszane (w zależności od wytwarzanych rodzajów odpadów) lub kilka pojemników (worków) o łącznej pojemności 590 l,
  - o powierzchni powyżej 400 m2 - co najmniej 5 pojemników o pojemności 240 l przeznaczonych odpowiednio na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych, odpady zmieszane (w zależności od wytwarzanych rodzajów odpadów) lub kilka pojemników (worków) o łącznej pojemności 1 200 l,
  c) dla lokali gastronomicznych:
  - o powierzchni do 200 m2 - co najmniej 2 pojemniki o pojemności 240 l i 1 pojemnik (worek) o pojemności 110 l przeznaczonych odpowiednio na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych, odpady zmieszane (w zależności od wytwarzanych rodzajów odpadów) lub kilka pojemników (worków) o łącznej pojemności 590 l,
  - o powierzchni powyżej 200 do 400 m2 - co najmniej 5 pojemników o pojemności 240 l przeznaczonych odpowiednio na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych, odpady zmieszane (w zależności od wytwarzanych rodzajów odpadów) lub kilka pojemników (worków) o łącznej pojemności 1 200 l,
  - o powierzchni powyżej 400 m2 - co najmniej 2 pojemniki o pojemności 1 100 l przeznaczonych odpowiednio na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych, odpady zmieszane (w zależności od wytwarzanych rodzajów odpadów) lub kilka pojemników (worków) o łącznej pojemności 2 200 l,
  d) szkoły, urzędy - co najmniej 3 pojemniki o pojemności 1 100 l przeznaczonych odpowiednio na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych, odpady zmieszane (w zależności od wytwarzanych rodzajów odpadów) lub kilka pojemników (worków) o łącznej pojemności 2 200 l,
  e) placówki kulturalne, oświatowe, banki, świetlice i inne obiekty - co najmniej 3 pojemniki (worki) o pojemności 110 -120 l przeznaczonych odpowiednio na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych, odpady zmieszane (w zależności od wytwarzanych rodzajów odpadów) lub kilka pojemników (worków) o łącznej pojemności 360 l;
  2) przy zbiórce nieselektywnej:
  a) co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem lit. b i c,
  b) dla lokali handlowych i produkcyjnych:
  - o powierzchni do 200 m2 - minimum 1 pojemnik o pojemności 240 l,
  - o powierzchni od 200 do 400 m2 - minimum 2 pojemniki o pojemności 240 l lub kilka pojemników(worków)o łącznej pojemności 480 l,
  - o powierzchni powyżej 400 m2 - minimum 1 pojemnik o pojemności 1 100 l lub kilka pojemników(worków)o łącznej pojemności 1 100 l,
  c) dla lokali gastronomicznych:
  - o powierzchni do 200 m2 - minimum 2 pojemniki o pojemności 240 l lub kilka pojemników (worków) o łącznej pojemności 480 l,
  - o powierzchni od 200 do 400 m2 - minimum 1pojemnik o pojemności 1 100 l lub kilka pojemników(worków)o łącznej pojemności 1 100 l,
  - o powierzchni powyżej 400 m2 - minimum 2 pojemniki o pojemności 1 100 l lub kilka pojemników(worków)o łącznej pojemności 2 200 l,
  d) szkoły, urzędy - minimum 2 pojemniki o pojemności 1 100 l lub kilka pojemników o łącznej pojemności 2 200 l,
  e) placówki kulturalne, oświatowe, banki, świetlice i inne obiekty - minimum 1 pojemnik o pojemności 240 l.

  2. Dla cmentarzy ustala się minimum 1 pojemnik o pojemności 2 200 l.

  3. W wypadku lokali handlowych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lub wewnątrz lokalu, w miejscu dostępnym dla klientów lokalu, co najmniej jednego pojemnika na odpady lub kilku pojemników o łącznej pojemności 120 1.

  4. Liczba pojemników powinna uniemożliwić przepełnianie (przeciążanie) pojemników oraz zapewnić utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.

  5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach, placach, przystankach, parkingach odpady komunalne powinny być zbierane w przeznaczonych do tego celu koszach o pojemności co najmniej 35 litrów.

  6. Na terenie domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, do zbierania odpadów komunalnych stosowane są worki.

  § 8

  Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy dostosować do liczby zamieszkałych osób oraz prowadzonej działalności gospodarczej stosownie do § 7.

  § 9

  Ustala się następujące zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów: na terenie nieruchomości pojemniki i worki na odpady stałe właściciele nieruchomości mają obowiązek umieścić w miejscu widocznym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

  § 10

  Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  Rozdział 4

  Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

  § 11

  1. Regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych dla Gminy Wierzbica, stanowi Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu, Gmina Chełm.

  2. Odpady komunalne zbierane selektywnie winny być gromadzone i transportowane w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

  3. Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie, poprzez ich kompostowanie na terenie nieruchomości w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.

  Rozdział 5

  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

  § 12

  Osoby posiadające zwierzęta domowe są zobowiązane do zapewnienia im właściwej opieki i ochrony oraz do utrzymywania ich w sposób nie stwarzający uciążliwości dla otoczenia oraz zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

  § 13

  Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do:
  1) prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub mieszańców tej rasy, na smyczy i z założonym kagańcem,
  2) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa,
  3) natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.

  § 14

  Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń, w których są przetrzymywane.

  Rozdział 6

  Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

  § 15

  1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zajętych pod budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej.

  2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, tj. terenach zajętych pod budownictwo jednorodzinne dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na własne potrzeby, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych oraz technicznych.

  3. Ule z pszczołami winny być ustawione w taki sposób, aby nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, z zachowaniem następujących odległości:
  - 10 m od granicy działki sąsiedniej;
  - 30 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz budynków inwentarskich i dróg publicznych.

  § 16

  Właściciel zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach w miejscach użyteczności publicznej, placach, ulicach i drogach.

  Rozdział 7

  Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

  § 17

  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości:
  1) o zabudowie wielorodzinnej, placówek żywienia zbiorowego, placówek oświatowych i kulturalno-oświatowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych, magazynowych, urzędów i biur, zespołów opieki zdrowotnej i opieki społecznej - co najmniej 1 raz w roku;
  2) o zabudowie jednorodzinnej - w miarę potrzeb.

  Rozdział 8

  Przepisy końcowe

  § 18

  Informacje z zakresu gospodarowania odpadami udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica: www.ugwierzbica.pl.


  Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Wierzbica