Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

  Podstawa prawna:
  Art. 9b, 9c, 9d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439)

  Opis procedury
  Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996r. i wymaga wpisu do rejestru.
  Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wierzbica jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

  Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

  Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
  - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  - numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  - określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

  Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
  a) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  b) oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu)

  Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

  Opłaty:
  50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  25 zł - oplata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem.
  17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

  Opłatę należy wpłacić na konto:
  Urzędu Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica, nr konta bankowego

  29 8187 0004 2006 0130 0257 0003

  5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

  Załączniki do pobrania

  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
  Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej
  Rejestr działalności regulowanej