Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej

  Informacja o zmianie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Wierzbica

  Szanowni Mieszkańcy


  W dniu 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminach, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zmienione przepisy nałożyły nowe obowiązki zarówno na gminę, jak również na właścicieli nieruchomości, wprowadzając też całkiem odmienne od dotychczas obowiązujących, zasady finansowania nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

  Zgodnie z art. 5 ust.1 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele (a także: współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu bądź posiadaniu) zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez:
  - wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  - zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica;
  - pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
  - gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, w przypadku braku sieci kanalizacyjnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.

  Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do posiadania:
  - umów na korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadającego właściwe zezwolenie na prowadzenie takiej działalność;
  - dowodów uiszczania opłat za te usługi.

  Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica.

  Zgodnie z nowymi przepisami gmina obowiązana jest do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina Wierzbica odbierać również będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odbiór odpadów komunalnych dokonywany będzie przez przedsiębiorcę, wyłonionego w drodze przetargu, z którym wójt zawrze umowę na te usługi.

  Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej