Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIUrząd Gminy Wierzbica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ugwierzbica.pl/

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2007-07-11.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podmiot zobowiązuje się niezwłocznie zapewnić dostępność cyfrową witryny.

Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
- nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
- brak tytułów w zagnieżdżonych ramkach (tzw. frame; iframe).
- w kodzie HTML i CSS mogą pojawiać się błędy i może być niepoprawny semantycznie, pojawiają się znaczniki formatujące, przez co artykuły mogą być nie czytelne przez programy czytające ekran.

Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Urzędu Gminy Wierzbica nie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-08.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Strona internetowa http://www.ugwierzbica.pl/ nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem odpowiedzialnym jest Gmina Wierzbica, adres poczty elektronicznej dostepnosc@ugwierzbica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 569 32 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:
1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne wejście od strony ulicy, drugie alternatywne od strony parkingu z drugiej strony budynku.
2. Budynek urzędu jest 2 kondygnacyjny, wejście główne oraz alternatywne mają ograniczenia dla wózków inwalidzkich, w postaci schodów i nie są wyposażone w pochylnie lub platformy,
3. Parking dla interesantów zlokalizowany jest obok urzędu, z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych, barierą architektoniczną uniemożliwiającą dojazd z parkingu do urzędu dla osób niepełnosprawnych jest krawężnik.
4. Budynek urzędu jest monitorowany.
5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
6. W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
Urząd Gminy Wierzbica nie udostępnia aplikacji mobilnych.