Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

HISTORIA

 • VIII-IX w. - W Busównie i Tarnowie (obecnie Karczunek i Aleksandrówka) powstają grodziska wczesnośredniowieczne.
 • 1248 - Pierwsza wzmianka w źródłach o miejscowościach z terenu obecnej gminy Wierzbica - Ochoża, Busówno i Tarnów-Hatyski (w Kronice Hipackiej Nestora).
 • 1413 - Po raz pierwszy w dokumentach pojawia się nazwa wsi Olchowiec.
 • XV w. - Teren obecnej gminy Wierzbica wchodzi w skład staropolskiego powiatu chełmskiego Ziemi Chełmskiej w województwie ruskim.
 • 1564 - W lustracji Ziemi Chełmskiej wymieniono wsie wchodzące w skład najniższych wówczas jednostek administracyjnych-parafii. Do parafii Olchowiec należały wsie: Kulik, Olchowiec, Świenczica (Święcica), Buszowno (Busówno), Świerszczów, Wolia Świerszczowska, Besko (Bezek), Czicow (Cyców), Głębokie, Streczewo (Stręczyn), Nowistaw (Nowy Staw), Wola, Syczin (Syczyn), a do parafii Sawin: Chylin, Koziagóra, Tarnów i Wola Tarnowska.
 • 1867 - W reaktywowanym po 52 latach powiecie chełmski m guberni lubelskiej władze carskie tworzą gminę Ol chowiec o pow. 23.574 morgi i 4.700 mieszkańcach we wsiach: Aleksandrówka, Busówno, Bekiesza os., Bakus, Chylin, Hatysko, Koziagóra, Leonówka, Olcho wiec, Pniówno, Święcica, Tarnów i Władysławów.
 • 1867, 1869, 1870 - W tych latach przebywał w dworze Antoniego i Marii Hemplów - właścicieli wsi Tarnów - Oskar Kolberg, znakomity polski etnograf, zbierając materiały - przy pomocy córki Hemplów Marii - do tomu "Chełmskie. Obraz etnograficzny".
 • 1912 - Gmina Olchowiec wchodzi w skład nowoutworzonej guberni chełmskiej.
 • 1915-1918 - Gmina Olchowiec pod okupacją austriacką, w Kreise (powiat) Chełm w Generalgubernatorstwie Lubelskim.
 • 08.1919 - W niepodległej Rzeczypospolitej gmina Olchowiec wchodzi w skład pow. chełmskiego woj. lubelskiego. Siedzibę władz gminy ulokowano w Wierzbicy - stan taki trwał do 1954 roku.
 • 1919 - W Busównie powstaje pierwsza na terenie gminy szkoła polska (pierwszą nauczycielką została Elżbieta Wajcewiczówna).
 • 10.05.1925 - W Święcicy przebywał marszałek Polski Józef Piłsudski. Podczas 2-dniowego pobytu prowadził polityczne rozmowy z dawnymi działaczami Zet-u : Felicjanem i Zdzisławem Lechnickimi, Melchiorem Wańkowiczem i Antonim Zalewskim. Marszałkowi towarzyszył gen. Gustaw Orlicz-Dreszer.
 • 1927 - W Busównie powstała pierwsza na terenie gminy Olchowiec Straż Ogniowa, założona przez Józefa Dziewulskiego i Mikołaja Nowosada.
 • 1940 - Hitlerowcy przesiedlają do Rzeszy kolonistów niemieckich, mieszkających od końca XIX w. w Ludwinowie, Bekieszy, Władysławowie i Bakusie-Wandzie.
 • 1940-1944 - Gmina Olchowiec wraz z sąsiednią gminą Staw tworzą Rejon III w Chełmskim Obwodzie ZWZ-AK.
 • 1940 - Hitlerowcy urządzają w Kol. Busówno obóz pracy przymusowej dla Żydów z terenu pow. chełmskiego.
 • 16.05.1940 - Hitlerowcy dokonują w Wierzbicy egzekucji 7 osób.
 • 25.05.1943 - Grupa żołnierzy AK opanowała Wierzbicę i spaliła siedzibę Zarządu Gminy Olchowiec, dom komendanta obozu pracy dla Żydów, którego zabito wraz z ukraińskim wójtem gminy - nacjonalistą Dymitrem Stepaniukiem. W odwecie Niemcy aresztowali 20 mieszkańców gminy i wywieźli ich do obozu koncentracyjnego na Majdanku.
 • 1944-1947 - Przesiedlenie za Bug Ukraińców z gminy Olchowiec - do końca 1946r. wyjechało 1241 rodzin ukraińskich.
 • 1950 - W Wierzbicy uruchomiono Państwowy Ośrodek Maszynowy obsługujący okoliczne PGR-y i spółdzielnie produkcyjne.
 • 1954 - W wyniku reformy administracyjnej kraju władze PRL zlikwidowały gminy tworząc w ich miejsce gromady. Z gminy Olchowiec Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie utworzyła cztery nowe gromady: Wierzbica, Wólka Tarnowska, Pniówno i Olchowiec.
 • 1973 - W ramach kolejnej reformy administracyjnej kraju zlikwidowano gromady tworząc w ich miejsce silne gminy. Na mapie kraju po raz pierwszy pojawiła się gmina Wierzbica, składająca się z 19 sołectw (26 miejscowości).
 • 1975 - Likwidacja powiatów i utworzenie 49 małych województw; gmina Wierzbica znalazła się w woj. chełmskim.
 • 1984 - Odsłonięcie w centrum Wierzbicy obelisku ku czci poległych w czasie II wojny światowej.
 • 1986 - Przeprowadzka władz gminy do nowej siedziby - biurowca UG wzniesionego w centrum Wierzbicy.
 • 1993 - W Kol. Busówno oddano do użytku gminną oczyszczalnię ścieków, a w Wierzbicy budynek wielofunkcyjny mieszczący pocztę, bibliotekę, dworzec PKS, gabinet stomatologiczny i placówkę TP SA.
 • 1994 - Przekazanie do użytku nowego budynku szkolnego w Wierzbicy i przeniesienie Szkoły Podstawowej z Busówna do tej wsi.