Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "POLESIE"

www.lgdpolesie.pl

 • 28.01.2013 r.

 • 28.01.2013 r.


  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Polesie" zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD "Polesie" na spotkania szkoleniowe na temat możliwości pozyskania środków finansowych na działania z zakresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Oś 4 -LEADER. Na szkoleniu omówione zostaną zasady naboru wniosków w ramach działania: "Małe projekty" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  LEADER oznacza "powiązanie działań z zakresu rozwoju wsi". jest to sposób na mobilizowanie i realizowanie rozwoju wsi wśród lokalnych społeczności wiejskich, a nie stały zestaw środków do realizacji.

  LEADER obejmuje działania osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Działania osi 4. Leader:
  * wdrażanie lokalnych strategii działania,
  * wdrażanie projektów współpracy,
  * funkcjonowanie lokalnej grupy działania , nabywanie umiejetności i aktywizacja.

  Celem osi 4 Leader jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.
  W dłuższej perspektywie czasowej realizacja osi 4 przyczyni się do osiągnięcia celów osi 3: jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej.
  Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązywania.
  Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
  Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR

  STOWARZYSZENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "POLESIE", z siedzibą w Cycowie została powołana na obszarze dziewięciu gmin położonych na terenie pięciu powiatów: Łęczyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego, włodawskiego i chełmskiego.
  Lokalną grupę tworzą podmioty z gmin:
  * Cyców
  * Ludwin
  * Łęczna (część wiejska)
  * Puchaczów
  * Sosnowica
  * Spiczyn
  * Urszulin
  * Uścimów
  * Wierzbica

  Gminy tworzące LGD "Polesie" tworzą jednolity przestrzennie terytorium o powierzchni 109.772 ha.
  Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się w dniu 3 kwietnia 2008 roku w Cycowie. Stowarzyszenie zostało wpisane postanowieniem Sądu Rejonowego KRS w Lublinie w dniu 7 listopada 2008 roku. Otrzymało nr KRS 0000315000.

  Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Polesie"
  ul. Nowa 1
  21 - 070 Cyców


  W dniu 28 marca 2008 roku Rada Gminy Wierzbica Uchwałą Nr XV-69/08 wyraziła zgodę na współdziałanie Gminy Wierzbica z Gminami: Cyców, Puchaczów, Łęczna, Spiczyn, Ludwin, Urszulin, Uścimów, Sosnowica w zakresie opracowania programu pod nazwą "Lokalna Strategia Rozwoju" wymagana przez wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER, a Uchwałą Nr XV/68/08 wyraziła zgodę na udział Gminy Wierzbica w zebraniu założycielskim, przystąpienie do komitetu założycielskiego oraz do tworzonego stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Polesie" do reprezentowania Gminy Wierzbica w stowarzyszeniu upoważniono Wójta Gminy Wierzbica.
  Lokalna Grupa Działania powstała w drodze konsultacji społecznych, które odbyły się we wszystkich gminach. Podczas spotkań, przedstawiono ideę inicjatywy Leader, zostały zaprezentowane doświadczenia we wdrażaniu tego programu w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej. Następnie najbardziej zaangażowane osoby, które aktywnie działają w lokalnym środowisku zadeklarowały chęć uczestnictwa w grupie roboczej, odpowiedzialnej za stworzenie lokalnej grupy działania oraz opracowanie lokalnej strategii rozwoju.

  Do grona partnerów Lokalnej Grupy Działania "Polesie" należą dwie gminy: Cyców i Urszulin, które aktywnie uczestniczyły realizacji programu Leader + w poprzednim okresie programowania 2004 - 2006. Członkiem stowarzyszenia "Polesie" jest Fundacja "Liderzy Polesia", która jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Pilotażowego Leader + zrealizowała wiele ciekawych inicjatyw i projektów zaplanowanych.

  Opracowana Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Polesie" ma wspomóc osiągnięcie celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, w zakresie osi 3, tj. dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i podniesienie, jakości życia na obszarach wiejskich. Zakres operacji w poszczególnych działaniach PROW osi 3 ma odzwierciedlenie w zaplanowanych w w/w strategii przedsięwzięcia:
  * Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  * Odnowa i rozwój wsi
  * Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  * Małe projekty

  Lokalna Grupa Działania "Polesie" liczy 82 członków, wśród których z terenu Gminy Wierzbica weszło 9 osób:
  * Andrzej Chrząstowski członek Rady LGD
  * Andrzej Skrochocki członek Rady LGD
  * Katarzyna Hanc członek Rady LGD
  * Henryk Krzysztof Kamiński
  * Krzysztof Wojewódzki
  * Małgorzata Torbiczuk
  * Sylwia Radko członek Komisji Rewizyjnej
  * Agnieszka Laskowska
  * Bożena Buch


  III Walne Zebranie Członków LGD "Polesie" 21.07.2009 r.


  Tym razem na zaproszenie Pani Wójt Krystyny Jaśkiewicz spotkanie Członków LGD odbyło się w Sosnowicy. Głównym celem spotkania było dostosowanie procedur dotyczących wyboru projektów do realizacji w ramach LSR do przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 27 kwietnia 2009 r. oraz omówienie dotychczasowej działalności stowarzyszenia.

  7 stycznia 2009 roku

  7 stycznia 2009 r. o godz. 12:00. w domu weselnym "Miranna" w Wierzbicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Polesie".
  W spotkaniu uczestniczyli członkowie LGD z poszczególnych gmin: Gmina Wierzbica, Urszulin, Cyców, Sosnowica, Uścimów, Puchaczów, Spiczyn, Ludwin, Łęczna. Celem spotkania były końcowe konsultacje dotyczące powstania Lokalnej Strategii Rozwoju. Ostatecznie zgłoszone uwagi zostaną ujęte w opracowanym dokumencie. Podczas spotkania omówione zostały zasady oraz terminy składania wniosku o wybór LGD do wdrażania LSR, oraz zebranie wymaganych prawem załączników niezbędnych do złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR a także ogólne omówienie pracy stowarzyszenia.  12 sierpnia 2008 roku

  Spotkanie członków Lokalnej Grupy Działania "Polesie" tym razem na zaproszenie Wójta Gminy Spiczyn obyło się Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. Na spotkaniu obecni byli członkowie LGD z poszczególnych gmin: Gmina Wierzbica a także Urszulin, Cyców, Sosnowica, Uścimów, Puchaczów, Spiczyn, Ludwin, Łęczna. Celem zjazdu było wskazanie i omówienie celów a także priorytetów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podział środków finansowych w budżecie LSR pomiędzy poszczególne działania. Spotkanie przeprowadziła Pani dr Teresa Szot Gabryś członek zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Lublinie.  16 lipca 2008 roku

  w Gminie Puchaczów odbyło się spotkanie z udziałem Gmin: Gmina Wierzbica a także Urszulin, Cyców, Sosnowica, Uścimów, Puchaczów, Spiczyn, Ludwin, Łęczna. Na spotkaniu były formułowane najważniejsze cele strategiczne obszaru LGD oraz propozycje przedsięwzięć do realizacji, które zostaną zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju. Osobami prowadzącymi byli Pan dr Mariusz Sienkiewicz oraz Pani dr Teresa Szot Gabryś.  24 czerwca 2008 roku

  w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy odbyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy "Polesie" w ramach programu LEADER. Udział w spotkaniu wzięli członkowie LGD, przedstawiciele sektorów publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru gminy oraz najaktywniejsi mieszkańcy, spotkanie poprowadził Pan dr Mariusz Sienkiewicz Prezes Zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Lublinie. Celem spotkania była prezentacja idei i założeń programu LEADER oraz przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których dokonano analizy mocnych i słabych stron obszaru, jako jednego z elementów opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Łącznie udział wzięło 29 osób.

  3 kwietnia 2008 roku

  w miejscowości Cyców odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Polesie," do którego przystąpiły: Gmina Wierzbica a także Urszulin, Cyców, Sosnowica, Uścimów, Puchaczów, Spiczyn, Ludwin, Łęczna. Celem spotkania było powołanie Stowarzyszenia oraz wybór jego władz.